Share on Social Media

ثبت دامنه (ثبت نام در اینترنت ):

هر گاه کسی بخواهد به نمایشگاه شما سری بزند باید آدرس نمایشگاه شما را داشته باشد . در اینترنت نیز اگر کسی بخواهد دیگران را به نمایشگاهش دعوت کند باید این آدرس داشته باشد تا بتواند آنرا به بازدیدکنندگان عرضه کند و بدلیل اینکه آدرس باید در تمام اینترنت منحصر به فرد باشد.ما از طریق سازمانهای بین المللی مختلف وظیفه ثبت آدرسهای اینترنتی افراد را بعهده میگیریم. این آدرسها معمولا از سه بخش که با یک نقطه از هم جدا می شوند تشکیل شده است.مثل : www.Tolou.com و از چپ به راست ترجمه می شود.
www نشاندهنده اینست که این آدرس مربوط به تار جهان گستر است. قسمت بعد نامی است که شما انتخاب میکنید که بهتر است نامی کوتاه و به یاد ماندنی باشد و قسمت سوم که معمولا سه حرفی . نشاندهنده نوع سازمان شماست.(تجاری- فنی و.....) می باشد.


نام دامنه مورد نظرتان را به ترتیب اولویت در فرم زیر وارد نمائید :


 لطفا در فرم زير نام دامنه درخواستي خود را هماره پسوند آن قيد نمائيد .

در قسمت پيام مشخصات مالك را كامل بنويسيد. 

Fields marked with * are required.